Đóng
  • vi
  • Đầu tư trong nước

    10/12/2018

    Đầu tư trong nước

    Đầu tư trong nước: Sản xuất, chuyển giao công nghệ các loại giống thuỷ sản; xuất nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp; Đầu tư Bất động sản.